Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky a děkujeme za Váš zájem.

Společnost ASSMONT GmbH, Ossiacher Bundesstraße 3, A-9556 Liebenfels, (dále jen „ASSMONT“, „my“, „nás“), stejně jako celá skupina ASSMONT, přikládá ochraně osobních údajů vysokou důležitost. Veškeré zpracování údajů se proto provádí v souladu s platnými právními ustanoveními o ochraně, právoplatným zacházením a důvěrností osobních údajů a jejich bezpečnosti. Dodržujeme zejména rakouský zákon o ochraně osobních údajů („DSG“), základní nařízení EU o ochraně osobních údajů („DSGVO“) a zákon o telekomunikacích („TKG“).

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Těší nás, že jste navštívili naši webovou stránku a děkujeme vám za váš zájem.

Pro společnost ASSMONT GmbH, Ossiacher Bundesstraße 3, A-9556 Liebenfels, („ASSMONT“, „my“, „nám“) a celou skupinu ASSMONT je ochrana vašich osobních údajů velmi důležitá. Veškeré zpracování údajů se proto provádí v souladu s platnými právními předpisy o ochraně, právním zacházení a důvěrnosti osobních údajů a o bezpečnosti údajů. Zvláštní pozornost věnujeme Evropskému nařízení o ochraně osobních údajů („ONOOÚ“), rakouskému zákonu o ochraně osobních údajů („DSG“) a rakouskému telekomunikačnímu zákonu („TKG“). Vše v aktuálně platném znění

V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů vás informujeme o zpracovávání údajů v rámci naší webové stránky a o vašich příslušných právech podle Evropského nařízení o ochraně osobních údajů („ONOOÚ“).

 

  1. Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se osob, jejichž totožnost je určena nebo určitelná (např. jméno, adresa, datum narození…).

 

  1. Účelově vázané zpracování

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, pokud poskytnete souhlas pro sjednané účely, nebo pokud existuje jiný právní základ a v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb, servisu a služeb uživatelům, nebo které jste nám poskytli dobrovolně.

 

  1. Jaké údaje od návštěvníků a uživatelů naší webové stránky shromažďujeme?

3.1 Navázání kontaktu

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, zpracováváme vámi uvedené osobní údaje (jméno, e-mail, telefonní číslo, faxové číslo i váš dotaz či poptávku nebo související dokumenty) za účelem zpracování vašeho dotazu či poptávky a pro případ následných otázek za účelem plnění (před)smluvních závazků, respektive na základě oprávněných zájmů.

3.2 Přístupové údaje

Každá návštěva naší webové stránky je automaticky protokolována webovým serverem našeho poskytovatele do tzv. serverových logů. Zaznamenávají se následující údaje: IP adresa a lokalita přístupového počítače, adresa webové stránky s odkazem – referrer (vstupní a výstupní stránka), kód odezvy webového serveru, vnořené stránky (které jsou přístupné prostřednictvím přistupujícího systému na naší webové stránce), datum, čas a doba přístupu a množství přenesených dat, typ prohlížeče a zařízení, operační systém a další podobné informace, které slouží k ochraně před hrozbami pro naše systémy informačních technologií. Slouží pro provoz, zabezpečení a optimalizaci webové stránky (převážně oprávněný zájem).

3.3 Soubory cookie

Kvůli zatraktivnění návštěvy webové stránky a umožnění využití konkrétních funkcí používáme po udělení vašeho souhlasu na různých stránkách tzv. soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Některé z námi používaných souborů cookie se po ukončení relace prohlížeče, tedy po zavření prohlížeče, opět vymažou (tzv. soubory cookie relace). Jiné soubory cookie ve vašem koncovém zařízení zůstanou a umožní nám nebo našim partnerským společnostem (soubory cookie třetích stran) při vaší další návštěvě opět identifikovat váš prohlížeč (tzv. trvalé soubory cookie). Jsou-li soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají v individuálním rozsahu specifické uživatelské informace, jako jsou údaje o prohlížeči a poloze, a také hodnoty IP adres. Trvalé soubory cookie se automaticky smažou po určité definované době, která se podle jednotlivých souborů cookie může lišit. Pokud jsou prostřednictvím námi implementovaných souborů cookie zpracovávány také osobní údaje, probíhá jejich zpracování v souladu s čl. 6, odst. 1, písmeno f ONOOÚ s cílem zachovat oprávněný zájem o co nejlepší funkčnost webové stránky a uživatelsky přívětivý a efektivní průběh návštěvy stránek.

Upozorňujeme, že si můžete nastavit prohlížeč tak, abyste byli o vkládání souborů cookie informováni a mohli jste tak o jejich přijetí jednotlivě rozhodnout, nebo přijetí souborů cookie v určitých případech či obecně vyloučit. Soubory cookie můžete také zablokovat nebo, pokud již byly ve vašem počítači uloženy, smazat. Způsob nastavení souborů cookie se v každém prohlížeči liší. Je popsán v nabídce nápovědy každého prohlížeče, která vysvětluje, jak můžete své nastavení souborů cookie změnit.

3.4 Google Maps

Webovou mapovou službu Google Maps (API) společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) využíváme pro zobrazení interaktivních map a pro vizuální znázornění zeměpisných informací. Pomocí této služby se zobrazují naše působiště, díky čemuž je můžete případně snáze navštívit. Již v okamžiku vyvolání příslušných podstránek, do kterých je integrována mapa od společnosti Google, dochází k přenosu informací o vašem způsobu využití webové stránky získaných soubory cookie na server společnosti Google, kde jsou také uloženy. V důsledku používání služby Google jsou shromažďovány mimo jiné následující informace: informace o zařízení, data protokolů (mimo jiné IP adresa), informace o lokalitě, unikátní čísla aplikací, informace o místním úložišti, o souborech cookie a podobných technologiích. Pokud jste v okamžiku použití přihlášeni ke svému účtu Google, může společnost Google přiřadit návštěvu naší webové stránky přímo k vašemu účtu. Pokud si její přiřazení k vašemu profilu Google nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Pokud při používání Google Maps nesouhlasíte s budoucím přenosem dat společnosti Google, existuje možnost webovou službu Google Maps zcela deaktivovat vypnutím aplikace JavaScript ve vašem prohlížeči. V takovém případě nelze Google Maps a tedy ani zobrazení mapy na této internetové stránce používat.

3.5 Žádosti o pozici

Osobní údaje uchazečů, které získáme po zaslání žádosti nebo v průběhu pohovorů, zpracováváme za účelem vyřízení žádosti nebo v rámci přípravy na pozdější pracovní poměr. Obdržené údaje mohou být uloženy a ponechány v evidenci až 6 měsíců (po vložení). Není k tomu zapotřebí zvláštní smlouva s uchazečem.

 

  1. Příjemce údajů

Vaše osobní údaje nebudeme předávat třetím stranám, pokud to není nutné k dosažení zamýšlených cílů nebo právně závazné. Abychom mohli v rámci vztahu se zákazníkem lépe reagovat na vaše přání, a dále tak zlepšovat své produkty a služby, jsou vaše osobní údaje předávány také dalším společnostem skupiny ASSMONT.

Všichni námi pověření poskytovatelé služeb (zejména, avšak nejen v oblasti IT a marketingu) zpracovávají vaše údaje pouze z našeho pověření za výše popsanými účely.

 

  1. Doba uložení

Vaše osobní údaje ukládáme pouze po dobu, která je nezbytná pro splnění výše uvedených cílů a našich smluvních nebo zákonných povinností.

 

  1. Bezpečnost údajů

Pečlivě provádíme technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření jsou v souladu s technologickým pokrokem průběžně zdokonalována.

 

  1. Práva dotčené osoby

V souladu s ustanoveními článků 15 až 22 ONOOÚ a v nich upravenými předpoklady máte právo na informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme. Dále máte právo na opravu a výmaz nesprávných nebo nedovoleně zpracovaných osobních údajů, které se vás týkají, na přenos údajů a omezení zpracování.

Udělený souhlas se zpracováváním údajů můžete kdykoliv odvolat s platností do budoucna. V důsledku toho nesmíme v budoucnosti pokračovat ve zpracovávání údajů na základě tohoto souhlasu.  Odvolání souhlasu nemá vliv na legitimitu zpracování probíhajícího na základě tohoto souhlasu až do jeho odvolání. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6, odst. 1, písmeno f ONOOÚ, máte právo kdykoli vznést proti zpracování údajů námitku, pokud pro to existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace (článek 21 ONOOÚ).  Domníváte-li se, že při zpracování vašich údajů porušujeme právo na ochranu osobních údajů, nebo že došlo k jinému porušení vašich nároků na ochranu osobních údajů, můžete nás kontaktovat. Stížnosti můžete směřovat také dozorovému úřadu. V Rakousku je jím Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů.

 

  1. Naše kontaktní údaje

V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů a uplatnění výše uvedených práv nás zastihnete zde:

ASSMONT GmbH Ossiacher Bundesstraße 3 9556 Liebenfels, Rakousko, tel.: +43 (0) 4215 – 26 100, e-mail: datenschutz@assmont.com

 

  1. Změna tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

V případě dalšího technického vývoje a změn právního stavu bude toto Prohlášení o ochraně osobních údajů patřičně upraveno. Proto byste měli tuto stránku navštěvovat pravidelně a informovat se o nejnovější verzi

V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů a uplatnění výše uvedených práv nás prosím obraťte pomocí následujících kontaktních údajů:

ASSMONT GmbH
Ossiacher Bundesstraße 3
9556 Liebenfels, Rakousko
Tel: +43(0) 4215 – 26 100
Fax: +43(0) 4215 – 26 100 – 299
E: datenschutz@assmont.com